Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Thơ Phù Vân 4540

Kết quả hình ảnh cho làm khó dễLÀM KHÓ

Ngày xưa, thời còn học
Mày khá, tiếng nước ngoài
Bây giờ, nhờ một chút
Mày bảo, để mày coi…!!!

Thơ Phù Vân 4539

Kết quả hình ảnh cho sống thỏa máiTRONG QUÁN

Thằng, có ít tiền quá
Xem phiếu tính, từng đồng
Thằng kia, thì ngược lại
Cầm phiếu, trả như không…!

Thơ Phù Vân 4538

Kết quả hình ảnh cho mệt nhừTHUA

Một ngày đêm, bia rượu
Sáng dậy, tao mệt nhừ
Mày còn, gợi thứ ấy
Để tao, nhậu nữa ư ...!!!

Thơ Phù Vân 4537

Kết quả hình ảnh cho Lách tách, tiếng mưa rơiTHÚ

Sáng thu, chợt dậy sớm
Lách tách, tiếng mưa rơi
Sải dài, trên giường ấm
Chút ngẫm nghĩ, sự đời !

Thơ Phù Vân 4536

Kết quả hình ảnh cho sẵn sàngNGUỒN

Có, biết bao nhiêu thứ
Đã chất sẵn, trong đầu
Chờ khi, mà gặp dịp
Thì trào ra, đâu lâu !!!